Dầu bôi trơn công nghiệp 윤활유

Silk Turbo Road 15W40 - Dầu động cơ CI4
Silk Turbo Road 15W40 - Dầu động cơ CI4
Silk JET ROAD 20W50 - Dầu động cơ CF4
Silk JET ROAD 20W50 - Dầu động cơ CF4
Silk JET ROAD 15W40 - Dầu động cơ CF4
Silk JET ROAD 15W40 - Dầu động cơ CF4
SHL MTF 90IV - Dầu cầu - GL4
SHL MTF 90IV - Dầu cầu - GL4
SHL MTF 140IV- Dầu cầu - GL4
SHL MTF 140IV- Dầu cầu - GL4
SHL MTF 80W90IV- Dầu cầu - GL4
SHL MTF 80W90IV- Dầu cầu - GL4
SHL MTF 85W140IV- Dầu cầu - GL4
SHL MTF 85W140IV- Dầu cầu - GL4
SHL MTF 90V -Dầu cầu - GL5
SHL MTF 90V -Dầu cầu - GL5
SHL MTF 140V-Dầu cầu - GL5
SHL MTF 140V-Dầu cầu - GL5
SHL MTF 80W90V-Dầu cầu - GL5
SHL MTF 80W90V-Dầu cầu - GL5
DẦU RÃNH TRƯỢT SHL SYNTHWAY 32M
DẦU RÃNH TRƯỢT SHL SYNTHWAY 32M
DẦU RÃNH TRƯỢT SHL SYNTHWAY 68M
DẦU RÃNH TRƯỢT SHL SYNTHWAY 68M
DẦU RÃNH TRƯỢT SHL SYNTHWAY 220M
DẦU RÃNH TRƯỢT SHL SYNTHWAY 220M
SHL MTF 85W140V-Dầu cầu - GL5
SHL MTF 85W140V-Dầu cầu - GL5
SILK TURBO ROAD 20W50 - Dầu động cơ CI4
SILK TURBO ROAD 20W50 - Dầu động cơ CI4