Dầu cắt gọt gia công kim loại 절삭유

DẦU ĐỊNH HÌNH SHL DRAW 800AL
DẦU ĐỊNH HÌNH SHL DRAW 800AL
DẦU ĐỊNH HÌNH SHL HEADING PRO 6H-1
DẦU ĐỊNH HÌNH SHL HEADING PRO 6H-...
SHL FOUNT CUT 60N3
SHL FOUNT CUT 60N3
SHL FOUNT CUT 2228
SHL FOUNT CUT 2228
SHL FOUNT CUT 2221
SHL FOUNT CUT 2221
SHL FOUNT CUT 2228
SHL FOUNT CUT 2228
SHL SAMSOL EF 100H
SHL SAMSOL EF 100H
SHL SAMSOL F14
SHL SAMSOL F14
SHL SAMSOL EA 650F
SHL SAMSOL EA 650F
SHL SAMSOL K7E
SHL SAMSOL K7E
DẦU ĐỊNH HÌNH SHL DRAW A020
DẦU ĐỊNH HÌNH SHL DRAW A020
DẦU ĐỊNH HÌNH SHL DRAW 43CF
DẦU ĐỊNH HÌNH SHL DRAW 43CF
DẦU ĐỊNH HÌNH SHL DRAW V150HA
DẦU ĐỊNH HÌNH SHL DRAW V150HA
SHL FOUNT CUT 300TB
SHL FOUNT CUT 300TB
SHL SAMSOL S401K
SHL SAMSOL S401K
SHL SAMSOL KF3E
SHL SAMSOL KF3E
SHL SAMSOL KF3HV
SHL SAMSOL KF3HV
SHL SAMSOL KF3A
SHL SAMSOL KF3A
SHL SAMSOL S9G
SHL SAMSOL S9G
SHL FOUNTCUT 15B3-1
SHL FOUNTCUT 15B3-1
SHL FOUNT CUT 4213
SHL FOUNT CUT 4213
SHL SAMSOL E1
SHL SAMSOL E1
Dầu cắt gọt kim loại SHL SAMIST 226EP
Dầu cắt gọt kim loại SHL SAMIST 226EP
Dầu định hình SHL PUNCH Q4T
Dầu định hình SHL PUNCH Q4T
Dầu cắt gọt SHL SAMSTER T2600
Dầu cắt gọt SHL SAMSTER T2600
Dầu dập SHL PUNCH H
Dầu dập SHL PUNCH H