Kem hàn dùng trong hàn thiếc SOLDER

Kem hàn M705-SHF-T6K
Kem hàn M705-SHF-T6K
Kem hàn Alpha OL-107FA SAC305
Kem hàn Alpha OL-107FA SAC305
Kem hàn  M705-SHF
Kem hàn M705-SHF
Bearing Oil
Bearing Oil